Home » ดวงประดับดาว by อาริตา
ดวงประดับดาว อาริตา

ดวงประดับดาว

อาริตา

Published 2013
ISBN :
Paperback
576 pages
Enter the sum

 About the Book 

ครอบครัวใหญ มีฐานะ ผูนำครอบครัวทรงอิทธิพลดูไปแลว ครอบครัวนีนาจะสงบสุข และเตมไปดวยระเบียบวินัยแตทวาภายในครอบครัวนี กลับอลเวงและวุนวายสับสนเพราะลูกชายทังสามของครอบครัวนี มีนิสัยทีแตกตางกันอยางสินเชิงแตนิสัยทีแตกตางมิใชปัญหา ปัญหาอยูทีหัวใจของพวกเขาตMoreครอบครัวใหญ่ มีฐานะ ผู้นำครอบครัวทรงอิทธิพลดูไปแล้ว ครอบครัวนี้น่าจะสงบสุข และเต็มไปด้วยระเบียบวินัยแต่ทว่าภายในครอบครัวนี้ กลับอลเวงและวุ่นวายสับสนเพราะลูกชายทั้งสามของครอบครัวนี้ มีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่นิสัยที่แตกต่างมิใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่หัวใจของพวกเขาต่างหาก!ลูกชายคนโต... เอะอะ โผงผาง ข่มน้องๆ ดำรงตนอย่างเจ้าพ่อมักมองเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นลูกชายคนกลาง ...อบอุ่น นุ่มนวล เป็นที่หมายปองของบรรดาสตรีลูกชายคนเล็ก ...คือปัญหาใหญ่ของครอบครัวจอมอาละวาด กราดเกรี้ยว อารมณ์ร้อน และเอาแต่ใจตัวร่ำลือกันว่า เขามากับดวง...และถ้าผู้หญิงเปรียบเสมือนดาวดวงของเขาก็ถูกประดับด้วยดาวพร่างพราวนับไม่ถ้วนส่วนเธอ เด็กสาวที่โตขึ้นมาภายในบ้านคู่ปรับคนสำคัญของเขานอกจากเธอไม่ยอมเป็นดาวประดับดวงให้กับเขาแล้วทำท่าว่าเธอจะทำตัวเป็นดาวข่มดวงเขาเสียอีก!